Sat Jul 25
07:30 PM

- Kansas City, MO
Fri Aug 14
07:00 PM

- Kansas City, MO
Tue Sep 15
07:00 PM

- Kansas City, MO
Fri Oct 2
08:00 PM

- Kansas City, MO
Sat Oct 3
08:00 PM
Fri Oct 16
06:00 PM
Mon Nov 23
06:00 PM
Tue Nov 24
06:00 PM
Sat Apr 3
07:30 PM
Sat Jun 26
07:30 PM
Thu Jul 1
07:00 PM

- Kansas City, MO
Sun Jul 6
03:30 AM

- Kansas City, MO
Tue Jul 8
03:30 AM

- Kansas City, MO
Sun Jul 20
03:30 AM

- Kansas City, MO
Wed Aug 27
03:30 AM
Fri Aug 29
03:30 AM

- Kansas City, MO
Thu Sep 18
03:30 AM

- Kansas City, MO